اخبار ضد و نقيض از حضور آمريکا در مرز سوريه و اردن