جلسه ویژه وزیر اقتصاد با مدیران بانکی برای حمایت از بورس