انتقاد وزیر بهداشت از فرسودگی بیمارستان های پایتخت