حمله حامیان رفسنجانی به شیخ ساده لوح/ می‌خواهند از روحانی عبور کنند!