رسانه‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس؛ نوکران خانه‌زاد