دفاع از عملکرد شورای عالی فناوری اطلاعات در آستانه بحث ادغام