- بازار خودرو کشش درخواست افزایش قیمت خودروسازان را ندارد