شرایط امروز آل سعود مانند روزهای پایانی حکومت بنی امیه است