کسانی که قلب ضعیفی دارند زود عصبانی یا ناراحت می‌شوند