برگزاری دومین همایش ملی اعتدال با موضوع زنان در مهر ماه