نشريه آمريکايي: بايد اسلحه را به سمت شقيقه ايران هدف بگيريد