دولت‌ها کسی را که از همه جا رانده شده رئیس سازمان میراث فرهنگی می‌کنند/ با تشکیل وزارتخانه ضعف‌ها ا