وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات، سیاستگذاری است/۳ جلسه شورا در ۸ سال