معاون هماهنگی دانشگاه آزاد:زاد و ولد استمرار تجلی خالقیت خداست