همایش تجلیل از اساتید برتر مدرسه علمیه امام خمینی در اهواز