اعطاي تسهيلات بانک هاي منطقه آزاد به واحد هاي توليدي