چراغ سبز استرلینگ به چلسی و آرسنال برای آغاز مذاکرات