کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد