ماجرای جلسه هاشمی رفسنجانی با فرزندان/ اگر پای اعتقاداتم بایستم شما و فرزندانتان دچار ضربه می شوید