‌خروج بدون مجوز کاميون با سن بالاي 25 سال از کشور ممنوع شد