اهدای ۸ هزار واحد خونی در کرمانشاه از ابتدای امسال