حضور چهار کتاب تازه در موضوع صهیونیسم شناسی در نمایشگاه کتاب