در مورد ادغام شورای فناوری اطلاعات مطلبی در مورد نظر رهبری به ما منعکس نشده است