احتمال منتفی شدن ارسال کمک‌های امدادی به نپال/ کمک‌ مالی ایران به نپال