عرضه جدیدترین آثار حوزه های خواهران در نمایشگاه بیست و هشتم