۲ جلسه محرومیت برای گلر ذخیره بایرن/ رینا فصل جاری را از دست داد