بازدید از موزه‌ها روز 28 اردیبهشت برای عموم رایگان است