مرغ کیلویی 6200 تومان/ ذخیره‌ 18 هزار تنی برای ماه رمضان