یک خودروی لوکس، پاداش ویژه هدایتی برای ستاره بامعرفت پرسپولیس