مطالعات ژئومکانیک در حوزه صنعت نفت مورد توجه جدی قرار نگرفته است