خانه های ایرانی آب رفت/ سرمایه گذاری برای تکمیل ساختمان چقدر کاهش داشت؟