چیت چیان: سال گذشته 81 درصد صادرات خدمات فنی مهندسی متعلق به وزارت نیرو بوده است