درخواست‌ آمریكایی‌ها از ایران در زمان حمله به افغانستان و عراق