خرید ۱۰ شناور پایلوت راهنمابر از هلندی‌ها با وجود توانمندی داخلی