بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان مرکزي در مسير بهسازي