ادغام دانشگاه علوم اقتصادي و دانشگاه خوارزمي بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري و شوراي گسترش بود