به ثمر نشستن بسياري از اقدامات درماني توسط پرستاران انجام مي شود