استفاده از گوشت بوفالو در صورت اخذ مجوز منع قانونی ندارد