معینی: تمرکزمان بر کسب تجربه و بهبود شرایط تیمی است