رفع خوردگی پل‌ها و تجهیزات نفتی با طراحی نانوحامل‌های پلیمری از سوی محققان ایرانی