عذرخواهی پادشاه عربستان از اوباما / ببخشید مشکل عقلی داریم