معرفي معاونت حقوقي وزارت بهداشت به عنوان يکي از چهار دستگاه برتر