پرداخت 10 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات بهزراعی به چایکاران