هیچ الزامی به انجام تعهدات خود نداریم/ درصورت بد عهدی تمام فعالیتهای هسته ای را با قدرت بیشتری آغاز م