افکار و اندیشه‌های ناب امام (ره) باید به جوانان معرفی شود