هشدار وزارت بهداشت نسبت به افزایش بروز تب مالت در کشور