طلایی نیک: ایران قدرت اول دفاعی و نظامی خاورمیانه است