خطر بیخ گوش تراکتور/ تونی این بحران را مدیریت می کند؟!