آمریکا و پنج کشور اروپایی مدعی احترام به تمامیت ارضی لیبی شدند