اعتبارات برای اطفاء حریق در جنگلهای شیراز کافی نیست